Становище относно поддържане на кадастрални планове

Става въпрос за исканите от техническите администрации на някои общини предварително тестване на проекти за изменение и попълване на кадастрални планове и протоколи от тест на цифрови модели с контролни компютърни програми от съответна Служба по геодезия, картография и кадастър, за територии, за които няма приета още кадастрална карта. Не знам доколко проблемът, за който пиша е разпространен в цялата страна. Факт е обаче, че няколко общини от софийската и няколко общини от пернишката околия искат от гражданите и съответно от правоспособните лица такива неща и според личните ми впечатления броят им лека полека застрашително нараства.

Случвало ми се и на мен по устни указания и изисквания, да внасям проекти за нанасяне на сгради за тест в Службите по геодезия, картография и кадастър, преди да ги дам на клиентите за заявяване в съответната община.

В един от случаите, използвах нуждата от разяснения по смисъла на забележките описани в протокола, за да се обадя на колегата, който го беше съставил и да го попитам за основанията за искане на тест на проектите в Службите по геодезия, картография и кадастър. Отговорът му беше, че колегите по общините са превърнали това в един вид индулгенция за себе си, и че когато някое правоспособно лице внесе проект в Службата по геодезия, картография и кадастър, няма как да не се произнесат по него. Интересното е, че първоначално за тези тестове се внасяха само дискове с цифровите модели и почти неизменно в протоколите пишеше: „Формален отказ за приемане в системата ИКАР поради причината, че за територията няма приета кадастрална карта.“ Което си е точно така. В един момент обаче започнаха да отказват да приемат само дискове и взеха да искат целите папки с проекти.

Та доволен – недоволен, съгласен – несъгласен внасях и аз проектите за тест в Службите по кадастър. В повечето случаи, както писах по-нагоре задължението за това ми е вменявано устно. В един от случаите, за моя изненада клиент ми донесе писмо от кмета на общината. В него пишеше само Г-н Еди-кой-си, трябва да внесете проекта първо за тест в Службата по кадастър и тогава да го донесете при нас. Без цитирани основания от нормативна уредба, без нищо. Просто „ние така казваме и това е!“. Както и да е. И този тест направихме. Съвсем наскоро пак се случи да попитам колежка от Служба по кадастър, какво е основанието за искане на подобни тестове при тях. Тя пък каза, че в тази община нямало геодезисти, затова те трябвало да тестват проектите.

С пълното съзнание, че може аз да не разбирам и да греша, реших да напиша и внеса искане за становище по въпроса до инж.Валентин Йовев, Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Ето го и него:

Преди няколко дни получих и отговор:

Това становище, потвърждавайки изцяло мнението ми, поне за мен навежда към изводи в две посоки.

Първата, (която личи впрочем навсякъде из становището на инж.Йовев) е синтезирана в изречението, че „задълженията за извършване на проверки и за нанасяне на промени в процеса на поддържане на кадастралните планове са единствено на общинските администрации“. Несъстоятелно според мен е оправданието, че в дадена общинска администрация липсват геодезисти. Не мисля, че кадровата политика на даден кмет налага каквито и да било различни задължения за собствениците на имоти или за правоспособните лица за дейности по кадастър. Още повече, че макар и по Закона за устройство на територията, всяка община съставя експертен съвет, в който с консултативни функции могат да участват всякакви външни специалисти. Заключенията в тази посока от становището ги очаквах, не са изненада за мен и ме радват.

По-интересна ми е обаче втората насока на размисли. Предизвиква ги последното изречение от становището. А именно:

„СГКК осъществява само дейности по създаването, поддържането и контрола на кадастралната карта и кадастралните регистри.“

Това според мен означава, че дори и да бъде внесен за тест проект касаещ територии попадащи в кадастрален план и без кадастрална карта, то съответната Служба по геодезия, картография и кадастър няма право да се произнася по него.