Геодезически дейности, част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти, трасиране на имоти и сгради, кадастрални услуги

„ЕРИА“ ЕООД е геодезическа фирма, основните дейности на която са геодезическото заснемане и трасиране, дейностите по кадастъра и изработването на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, изпълнявани от геодезисти с голям опит и познания в тези области.

Много и различни може да са причините за необходимостта Ви от геодезически услуги.

Геодезически дейности са необходими в огромния брой от случаите на инвестиционно проектиране, устройствено планиране и процеса на създаване и поддържане на кадастъра.

Инвестиционно проектиране. Геодезическо заснемане за проектиране.

Ако сте решили да започнете да строите своя дом, а защо не сгради или съоръжения, от които се нуждае бизнесът Ви, като първа стъпка преди изготвянето на проектите за изграждането им е необходимо изработването на геодезическа снимка за проектиране. Върху тази геодезическа снимка се показват и съвместяват в необходимия обхват, както заснетите на място ситуационни и теренни особености, така и данни от приетите и действащи за местността подробни устройствени планове, кадастрална карта и нивелетни проекти.

Инвестиционния проект включва в себе си и част „Геодезическа“ или така наречената „Вертикална планировка“. Тя се изработва от проектанти с призната правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. „ЕРИА“ ЕООД разполага със специалисти с пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“ и членуващи в секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Ви предлага качествено и в бързи срокове изработването на проекти за вертикално планиране, трасировъчни планове, количествени сметки и други, съобразно изискванията на Инструкция за вертикално планиране и Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Геодезия по време на строителството.

При самото започване на строителния процес също можем да Ви предложим нашите услуги. Контури, конструктивни оси или характерни конструктивни елементи от одобрените проекти за сградата или съоръжението трябва да бъдат отложени на терена, така, че да са максимално удобни и разбираеми за строителя. След трасирането на сградата или съоръжението, се попълва протокол за строителна линия и ниво, който е един от задължителните актове, съставящи се по време на строителството.

При достигане на определени етапи от строителството (кота изкоп, фундаменти, кота „нула“, кота корниз и кота било), също е необходимо да се правят геодезически измервания и да се съставят съответните актове и протоколи, с които се доказва спазването на одобрените проекти.

Дейности по кадастъра.

Едно от последните неща, които трябва да се свършат за изградените вече сгради или съоръжения, е да бъдат нанесени в кадастъра, което съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър е задължително условие за въвеждането им в експлоатация или за разрешаването на ползването им. „ЕРИА“ ЕООД е правоспособно юридическо лице за дейности по кадастър и с удоволствие ще Ви предложи геодезическо заснемане и нанасянето в кадастъра на изградените сгради или съоръжения.

Много е вероятно да се нуждаете от правоспособно лице за дейности по кадастър и поради съмнения за допуснати или установени вече грешки в кадастралната карта. Геодезистите от „ЕРИА“ ЕООД разполагат с достатъчен опит и с отличното познаване на нормативната уредба, което им позволява да изработват проекти, с които непълнотите и грешките в кадастралните карти да бъдат отстранени и с които основните кадастрални данни да бъдат приведени в съответствие с действителното и вярно състояние и съобразно правото на собственост.

Геодезически услуги ще са Ви необходими и ако желаете да разделите съсобствен поземлен имот. Ние ще Ви консултираме и ще изготвим качествено и бързо проект за разделянето на имота, като ще положим върху терена и новите граници на образуваните в резултат на разделянето поземлени имоти.

Трасиране на имотни граници.

Именно с трасирането и означаването върху терена на границите на поземлени имоти е свързана голяма част от дейността на „ЕРИА“ ЕООД. Ако се съмнявате в правилното местоположение на оградите за Вашия имот, такива още не съществуват и Ви предстои изграждането им или пък просто желаете да разберете докъде се простира правото Ви на собственост, нашите геодезисти с голяма прецизност и бързина ще направят необходимите геодезически измервания и ще трасират върху терена интересуващите Ви имотни граници. При желание от Ваша страна ще изготвим и необходимата геодезическа документация, въз основа на който да получите разрешение за строеж на ограда, когато такова се изисква, а след трасирането на имотните граници ще съставим и протокол за строителна линия за ограда.

Ние, специалистите от „ЕРИА“ ЕООД напълно съзнаваме, че най-голямото богатство на нашата фирма са доволните клиенти. Поради тази причина винаги предлагаме на своите клиенти геодезически услуги, които са максимално съобразени с техните нужди и изисквания, като се стремим да ги изпълняваме с възможно най-голямата степен на прецизност и почтеност.

Ако се нуждаете от геодезисти или проектанти, които да изпълнят бързо, качествено и коректно възложената задача или просто се нуждаете от съвет, не се колебайте да се свържете с нас.