Кадастър

Същност на кадастъра

Според Закона за кадастъра и имотния регистър, под общия термин кадастър се разбира съвкупността от основни данни за границите, местоположението и размерите на недвижимите имоти, разположени на територията на Република България.

Обекти на кадастъра

Недвижими имоти – обект на кадастъра са: поземлените имоти, сградите (включително тези, които са изградени в груб строеж), както и самостоятелните обекти в сгради.Данните за всички тези обекти, следва да бъдат отразени в изработваната за цялата територия на страната кадастрална карта, а там където няма изработена все още кадастрална карта – в действащ кадастрален план.

При промяна на границите на поземлените имоти и на контури на сгради, при възникването на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти и поправяне на грешки, се налага поддържането на кадастралната карта или кадастралния план, така че да бъдат приведени към актуалното в момента състояние на недвижимите имоти.

Разделянето и обединяването на поземлените имоти, сградите или самостоятелните обекти в сгради, по същество представлява създаване на нови кадастрални обекти, които следва да бъдат нанесени в кадастъра.

Правоспособни лица за дейности по кадастъра

Дейностите по създаването и поддържането на кадастрални планове и карти могат да се изпълняват от правоспособни физически и юридически лица, признати за такива и включени в регистрите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Притежателите на недвижими имоти или други заинтересувани лица, могат да възлагат на правоспособни лица за дейности по кадастъра изготвянето на скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за обединяване и разделяне на поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, комбинирани скици за частична или пълна идентичност на границите на поземлени имоти, както и изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за отделни имоти или за група от имоти.

Съгласно Заповед РД-15-60/05.07.2011г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нашето дружество, „ЕРИА“ ЕООД, е вписано в регистъра на правоспособните юридически лица за дейности по кадастъра с регистрационен номер 2451 и може да Ви предложи бързото и качествено изпълнение на описаните по-горе услуги.