Инвестиционно проектиране

Строителството на всяка сграда, инженерно съоръжение или какъвто и да било строеж на територията на страната, може да бъде започнато и изпълнено, само ако за това има разрешение, издадено по реда на Закона за устройство на територията.

Основание за издаването на разрешение за строеж са изработените и одобрени инвестиционни проекти.

Всеки инвестиционен проект се състои от отделни части – архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, геодезическа и др.

Отделните части на инвестиционния проект се изработват от проектанти получили проектантска правоспособност по реда на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Частите на инвестиционните проекти се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба No4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

„ЕРИА“ ЕООД разполага със специалисти с пълна проектантска правоспособност за изработването на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти и може да предложи качествено и компетентно изработване на необходимите Ви проекти по тази част, в изисващия се съгласно нормативната уредба обем.