Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър

На 22 януари 2015г на страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър е публикуван документ, озаглавен Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър.

Тази концепция е създадена от междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, дирекция „Модернизация в администрацията“ към Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция по геодезия, картография и кадастър, във връзка със Заповед на Министър – председателя на Република България с № Р-2 от 07.01.2015 г.

В концепцията са предложени ред и мерки за въвеждане в кадастралната карта на неурбанизираните територии, за които в момента отговаря Министерството на земеделието и храните. Предлага се извършването на оценка на пълнотата и точността на картата на възстановената собственост за отделните землища и категоризирането им в зависимост от получените резултати в три групи. За землищата от всяка от групите се предлагат различни действия за подготовката на КВС за въвеждане в кадастралната карта, преди изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии от тези землища. По този начин се цели ускоряване на процеса по създаване на кадастрална карта за неурбанизираните територии от страната.

Подробно са изложени проблемите, които стоят пред Министерството на правосъдието и Агенция по вписванията за създаване на имотен регистър и преминаването от персонално към поимотно вписване на актовете за собственост. Предложени са промени, които да подпомогнат и ускорят процеса по създаване на имотен регистър, като стъпка към установяване на електронно управление.

Междувременно, на 23.01.2015г със заповед на министър Лиляна Павлова, досегашният изпълнителен директор на АГКК, инж.Валентин Йовев, е заменен с инж.Светослав Наков, бивш началник на СГКК – Софийска област.