Запитване към Министъра на РРБ относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри от 27.10.2017г.

По време на парламентарен контрол състоял се на 27.10.2017г, е заден въпрос от народния представител от БСП за България Любомир Бонев към Министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, относно подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри.

„…ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Пристъпваме към въпрос от народния представител Любомир Бонев относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте, господин Бонев, да зададете Вашия въпрос. Имате две минути. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За създаването и поддържането на кадастралната карта на страната се поддържа триизмерна мрежа от геодезически точки като единна основа за геодезическите измервания. При създаването на кадастралната карта по съвременното законодателство се появяват редица проблеми, които един имот е имал в миналото – неуредена собственост или граници.

Проблемът е, че различни възложители са възлагали карти на различни изпълнители не по нашите геодезически и топографски правила, което води до големи затруднения при тяхното съвместяване. Оттам възникват проблемите с дюни, Натура 2000, местообитания на птици и други. Не е ясно как карти, заснети с ръчни GPS-и с точност 7-8 м, ще се съвместят с кадастралната карта с точност 50 см? Уважаеми господин Министър, за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри трябва да се предприемат конкретни стъпки към прецизиране на системата за контрол на кадастралната информация, привличане на квалифицирани кадри, актуализиране на нормативната уредба, подобряване на комуникацията с общините и специализираните групи, работещи с кадастралните продукти – нотариуси, съдии, обучението на всички въвлечени в тази дейност кадри и най-вече представяне на качествени услуги от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Моят въпрос към Вас е: какви действия ще предприемете за преодоляване на тези проблеми и в какви срокове? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев. Моля, господин Министър, да отговорите на този въпрос. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Бонев, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на кадастрални данни, които се съдържат в карти и регистри, изработени и одобрени по реда на лични закони, както Вие сам споменахте, предхождащи Закона за кадастъра и имотния регистър, както и чрез преки геодезически измервания. В тази връзка голяма част от грешките, които се появяват в кадастралната карта, са неточности в първоизточниците на информация, в източници, въз основа на които се изработва кадастралната карта. Нещо много логично. С изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър от 2016 г., както и новата Наредба от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, нормативно се регламентира процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, която е съществен способ, чрез който ще се подобри качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри като границите на трайните топографски обекти с естествен или изкуствен произход, например пътища, язовири и други, ще бъдат нанесени в кадастралната карта на вярното им местоположение. Този способ не съществуваше при изменението на Закона за кадастъра и имотния регистър за неурбанизираните територии с одобрена кадастрална карта и Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече има възможност за служебно самосезиране и отстраняване на грешките – нещо, което и понастоящем извършваме. Изработен е график и поетапно, в рамките на личните бюджетни средства, Агенцията ще възлага отстраняване на явна фактическа грешка и за територии, за които има създадена кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии. Знаете, ние в момента извършваме процес по преобразуване на КВС-та – карти за възстановената собственост, в кадастрални карти и именно с бюджетни средства и средства по оперативна програма „Добро управление“ отстраняваме явните фактически грешки в КВС-та и коректното им нанасяне в кадастралните карти.

Друга важна стъпка, която е предприета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е започналото в края на месец юни 2017 г. провеждане на специализирано обучение, за което споменахте колко е важно, за работа с информационната система за кадастрална информация на всички заинтересовани страни, участници в процеса по създаване и по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Това са служители на Службите по геодезия, картография и кадастър, на общинските администрации, съдии по вписването, нотариуси и правоспособни лица.

За подобряване качеството на кадастъра се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Предприети са стъпки за засилване на административното звено, осъществяващо контрол върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените от тях дейности по кадастъра.

Агенцията вече е предприела мерки за популяризиране на необходимостта от подобряване на качеството на данните, както и на същността на информацията на кадастралните карти и кадастралните регистри. Извършването на разяснителни кампании сред заинтересованите лица, организации и ведомства, които понастоящем извършваме, ще способства за осигуряване на съдействие от тях в процеса на поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри и ще намали броят на споровете за материалното право. Тук има нещо много важно, което искам да кажа в заключение. Кадастралната карта не създава вещни права, много добре знаете, тя само отразява. Тя е снимка на съществуващото положение. Усилено се работи, разбира се, и в насока за предоставяне на отдалечен достъп до данните в кадастралните карти и кадастралните регистри на всички заинтересовани органи, разбира се, включително на общини и ведомства, които имат компетентност да изменят основни кадастрални данни или данни за собствеността. При непосредствена работа с данните от кадастралната карта всички потребители имат полза и оказват съдействие в рамките на нормативно регламентираните административни процедури за подобряване на качеството и на нейното съдържание. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков. Заповядайте за дуплика, господин Бонев – разполагате с две минути. ЛЮБОМИР БОНЕВ (БСП за България): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Благодаря Ви, господин Министър. Видно от Вашия отговор е започнало изпълнение на изискванията на § 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър, тоест преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрални карти – кадастрални карти, които трябва да отговарят на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържание, създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри. Остава въпросът по каква методология се извършва това преобразуване и не е ясно дали натрупаните пробойни са актуалността и точността на КВС-тата или така наречената „Карта на възстановената собственост“ за всеки отделен имот, а именно местоположението и собствеността. Не е ясно кой ще носи отговорност и кой ще гарантира качеството на извършваното преобразуване, което по мое мнение е чисто механично отразен в карт-файл.

Необходимо е да се разработят адекватни технически и законодателни мерки относно гарантиране на коректното преобразуване на КВС – Картата на възстановената собственост, кадастрална карта, за да може да се гарантират и защитят правата на собствениците, учредени със законите, регулиращи поземлените отношения.

Само ще добавя един пример относно това, което изнесохте за точността на КВС-тата, заради нейните обекти, включително и язовирите. Международен път II-63 минава през територията на 18 землища. В нито едно от тях той няма еднаква ширина. По лот 1 на магистрала „Люлин“ от Ваш писмен отговор е видно, че не е приключено отчуждителното производство поради обстоятелството, че не е установена собствеността, включително за всички водни обекти на територията на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Бонев. Желаете ли дуплика и допълнение на отговора? Заповядайте, министър Нанков.

МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Аз не разбрах, между другото, но щом господин Бонев разбира (шум и реплики от „БСП за България“) – не, не разбрах, че той разбира, тъй като малко хаотично бяха зададени тези въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Моля Ви, не влизайте в подобен диалог, отговорете на поставените въпроси. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря, госпожо Председател – извинявайте за вметката. Това, което разбрах от зададения от Ваша страна въпрос като поясняващ такъв, е как ще нанесем данните от КВС-тата в кадастралните карти и по каква методика. Не само методика, но има и нормативна база, знаете – наредбата, която цитирах, ще предоставя лично методиката, по която това се извършва. Споменах и за осигуреното финансиране. Но важното в случая е да споменем, че именно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър през 2016 г. дадоха възможност за бързото, акуратно променяне на кадастралната карта чрез процедурата за явна фактическа грешка, тъй като тази процедура дава възможност на органите по кадастъра и на правоспособните лица да се самосезират и да отразяват по служебен път, а не както досега – след сигнали на заинтересовани лица.

А относно акуратността и качеството на кадастралната карта, мисля, че в първоначалния си отговор дадох яснота. Много можем да говорим по темата, но наистина всички трябва да приемем, че кадастралната карта е снимка на съществуващи вещно-правни отношения и на регулационни линии, съответно на актове, удостоверяващи собственост в цифров вид.

В тази връзка с прецизиране и наистина с работа на правоспособни лица, които ще преведат картата на възстановената собственост в цифров формат и съответно във файлов такъв, който се поддържа от колегите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В рамките на следващите две години ние ще покрием територията на страната с качествена, повтарям, акуратна, точна като информация кадастрална карта – над 90% от територията на страната, включително по-голямата част от неурбанизираните територии. Това беше голямата цел между другото, хайде, да не я наричаме „реформа“ – звучи много общо, по-скоро на политиката, която се води в кадастъра през последните 4-5 години, тъй като логиката е в единен орган, а именно в Агенцията да се съчетава и прецизира цялата информация, свързана с поземлените регистри и съответно предоставянето на тази информация на българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Нанков…“