Среща на СГКК-гр.София с правоспособни лица – 10.03.2016г

На 10.03.2016г в сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София се проведе поредната среща между СГКК-гр.София и правоспособни лица за дейности по кадастър, организирана от областната структура за гр.София на Камара на инженерите по геодезия. Радващо е, че тези срещи се превърнаха в редовни събития всяка година, за което Камарата на инженерите по геодезия заслужава поздравления.

От страната на СГКК-гр.София участваха нейния началник – инж.Димитър Величков и инж.Владимир Пейчев.

Инж.Величков започна срещата с встъпителна реч, в която обобщи свършеното до момента относно развитието и реорганизацията на службата. Обясни, че са установени определени проблеми в комуникацията между „фронт офиса“ и „бек офиса“ на службата и по отношение на това ще бъдат взети мерки. Спомена, че по негово настояване се е увеличила степента на комуникация между специалистите от службата и правоспособните лица. Разказа също за среща между Изпълнителния директор на АГКК и Кмета на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, на която е получена подкрепа за отваряне на изнесени офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър във всеки един от районите на Столична община след приемането на кадастрални карти за тях.

След това се премина към отговаряне на предварително зададените въпроси.

Първият въпрос беше, как се постъпва, когато документите за собственост са за УПИ, а регулационните линии пресичат сгради.

Отговорено беше, че сградите се отразяват независимо от разположението си спрямо имотните граници. За следващия въпрос беше обяснено, че е допустимо изработването на схема само за един самостоятелен обект в сграда, като не са необходими документите за собственост на съседите на самостоятелния обект.

Интересен беше отговорът на третия въпрос, в който се питаше, необходимо ли е при делба или промяна на граници между имоти първо да се прави промяна на регулацията (ПУП-ИПР) или изричното съгласие на собствениците, удостоверено с подписи е достатъчно условие за процедиране на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри. Отговорът беше категорично, че е необходимо процедирането на ПУП за преди промяната в кадастралната карта, с цел да се докаже изпълнението на чл.19 от ЗУТ. Този отговор коренно се различава от становището на по-предишният изпълнителен директор на АГКК, инж.Александър Лазаров, в което той отговаря, че за делба и изменение на имотни граници няма нормативни изисквания за предварително процедиране на ПУП. Лично мен това никак не ме радва, понеже не мисля, че са настъпили такива промени в нормативната уредба, които да доведат до промяна на процедурите и изискванията и ме води до мисли, че приемствеността и трайната практика в АГКК свършва при избора на нов изпълнителен директор или началници на служби. Разгоря се и дискусия относно исканото от общините отделяне на попадащите в улици части от поземлени имоти в самостоятелни поземлени имоти. Представителите на СГКК обясниха, че това, което службата може да направи в подобни случаи е да издаде скица-проект по чл.52, ал.1, т.2 от ЗКИР и не може директно да обособи нови имоти, като една от причините е, че така на практика се извършва разделяне на имотите, като се създават имоти с по-малки размери от тези описани в ЗУТ.

При следващия въпрос беше обяснено, че при обособяване на самостоятелен обект в еднофамилна жилищна сграда е необходимо или одобрен проект или ако съществуващите проекти позволяват обособяването на самостоятелен обект, удостоверение за това от съответната общинска администрация.