Нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра

В брой 80 от 11.10.2016 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвана нова наредба за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра, а именно „Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра„.

В нея има няколко интересни момента, които засягат работата по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние. И според новата наредба идентификаторът на недвижимите имоти се състои от три до пет цифрови полета. Тези цифрови полета са подредени по йерархични нива, разделени едно от друго с точка, като всяко следващо ниво идентифицира територия или обект в обхвата на предишното ниво. Изрично е указано, че полетата от второ до пето съдържат най-малките неизползвани, положителни цели числа от съответното поле.

Йерархичните нива, подредени в низходящ ред са съответно населено място, кадастрален район, поземлен имот, сграда или съоръжение на техническата инфраструктура със самостоятелен обект и самостоятелен обект в сграда или в съо­ръжение на техническата инфраструктура. Новото, което се въвежда е, че при поддържане на кадастралната карта в актуално състояние новите обекти в проектите за изменение на кадастралната карта ще получават временни номера, които са уникални в рамките на проекта. При въвеждане в проектно ниво на проекта от съответната служба по геодезия, картография и кадастър, временните номера се преобразуват в идентификатори, които са автоматично генерирани от информационната система на кадастъра.

Това означава, че се прекратява предоставянето на проектни идентификатори срещу заплащане от службите по геодезия, картография и кадастър. И това вече е факт. Въпреки, че информационната система все още е в процес на привеждане в съответствие с наредбата и службите по геодезия, картография и кадастър продължават да предоставят нови идентификатори, то тази услуга вече е безплатна.

Вече е указано, че при изменение на граница или очертание на съществуващите обекти в кадастъра идентификаторите им не се променят, без допълнителни условия, а не както е описано сега в Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, че идентификаторите на съществуващите обекти не се променят, само в хипотезата на промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците.

Също нов и много интересен момент е, че при изменение на кадастралната карта, когато в нов обект на кадастъра има съществуващи обекти от по-ниски йерархични нива, идентификаторите на обектите от по-ниските йерархични нива не се променят. Това означава, че когато например се измени идентификаторът на поземлен имот това няма да налага преномерацията на идентификаторите на намиращите се в него сгради и самостоятелни обекти в сградите, както се правеше досега.

Аз поне много харесвам тази промяна. От една страна идентификаторът продължава да отговаря на условието да е уникален за цялата територия на страната. От друга страна по този начин вече вписаните идентификатори в актове за собственост и всякакви други документи ще продължат да бъдат актуални, въпреки изменението на някое от йерархичните нива с изключение на йерархичното ниво за населеното място, което не може да се каже, че се случваше до сега.

Въведена е и регламентация на зоните на ограничения. Номерът на зоната на ограничение е поредица от две числа с разделител между тях – дясно наклонена черта „/“. Третото поле на номера се въвежда само ако е необходимо отъждествяване на обект в пространството с височина. Числата на номера се съставят въз основа на геодезическите географски координати на точка от обекта. В проекта за отразяване на зона на ограничение в кадастралната карта и регистъра на зоните на ограничение се въвежда временен номер.Временният номер трябва да е уникален за проекта и се състои от дясно наклонена черта „/“ и цяло положително число, като временният номер се изписва във вътрешна точка на зоната.