Становище за нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта

Отправихме питане към инж.Светослав Наков – Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, относно нанасянето на новопостроени сгради в кадастралната карта и издаването на удостоверения по чл.54а от ЗКИР за тях.

Питането касаеше правомощията на правоспособните лица за преценка, дали една сграда отговаря на изискванията да бъде нанесена в кадастралната карта, задължително ли е представянето на удостоверение за степен на завършеност по чл.181 от ЗУТ, имат ли достатъчна доказателствена сила актовете съставяни по време на строителството относно степента на завършеност на сградата и кой акт е необходимо да бъде представен пред Службата по геодезия, картография и кадастър, както и кои части от инвестиционния проект трябва да бъдат приложени и в какъв обем.

Ето и отговорът на инж.Светослав Наков: