Писмо относно търпими сгради

Едно интересно писмо, касаещо възможностите, реда и уловията за разрешаване на ново строителство (преустройство, реконструкция, пристрояване, надстрояване, основен ремонт и промяна на предназначението) на търпими строежи.