Трети пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест

На 21 януари 2014г в Портал за обществени консултации на Министерски съвет е качен трети пакет с предложения за намаляване на регулаторната тежест. Състои се от 27 мерки, по-голямата част от които са представени от Министъра на инвестиционното проектиране.

Според мен има доста интересни предложения.

Предлага се въвеждането в специалните закони на „принципа на мълчаливото съгласие“ и мълчаливото съгласие да е налице, когато административният орган не е изпратил до заявителя уведомление за отказ до изтичане на срока за произнасяне.

Предлага се и намаляване на сроковете за издаване на разрешения за изработване на устройствени планове, за издаване на удостоверения за наличие или липса на актове за държавна собственост, на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и удостоверение, че даден имот е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост.

Очаквано е включено предложение да отпадне задължението за съгласуване на всички части от инвестиционния проект от всички проектанти.

Друга мярка, която засяга нас, като геодезисти, касае трасирането на строителна линия и ниво. Съгласно сегашния закон трасирането на строителна линия и ниво за строежите от четвърта, пета и шеста категория, се извършва в присъствието на служителите по контрол на строителството в съответната община. Твърди се, че това е излишно, понеже се дублират функции на строителите и геодезистите.

Интересно е предложението търпимите строежи по смисъла на Параграф 16 от Преходните разпоредби на ЗУТ и Параграф 127, ал1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУТ, които са с постоянен устройствен статут, да могат да се пристрояват, надстрояват, да им се извършват реконструкции и преустройства, да се променя предназначението им, както и в тях да се извършват всякакви допустими по закон строително-монтажни работи, когато са в съответствие с предвижданията на действащият подробен устройствен план, което е в унисон със становището на ДНСК.

Срокът за приключване на обсъжданията е 04 февруари 2014 и ще е интересно да видим кои от мерките и в какъв вид ще бъдат приети.

Страницата на портала за обществени консултации можете да видите тук. На тази страница пък под предложенията могат да се правят коментари.