Кадастрална карта и кадастрални регистри за с.Мирково

В брой 5 от 20.01.2015г на Държавен вестник е публикувано обявлението на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на землището на с.Мирково, обшина Мирково, област Софийска.

В 30 дневен срок заинтересуваните лица могат да правят възражения и искания по кадастралната карта и кадастралните регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.