Вертикални планировки

Изработване на проекти за вертикално планиране

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Изработването на проекта за вертикално планиране става върху подробна геодезическа снимка на съществуващите ситуационни и теренни особености, в обхвата на обекта, за който се разработва проекта.

С изготвянето на проект за вертикално планиране става взаимното обвързване във височинно отношение на съществуващите и новопроектирани сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура, като например водопровод или канализация, така че да се осигури безпроблемната им експлоатация и функциониране.

Друг основен проблем, който се решава с вертикалното планиране е оттичането на повърхностните води (дъжд, сняг и др.) в естествени водоприемници или канализационната мрежа.

Решава се и проблема с ерозията на почвата, като проектирането на площите свободни от застрояване става така, че почвата да бъде предпазена от отмиване.

Достъпът на хора или автомобилен транспорт се решава в зависимост от съществуващия терен. В зависимост от терена и местоположението на обекта, до който трябва да се осигури достъп се проектират необходимите системи от стъпала, подпорни стени и алеи.

Работата на проектантите на вертикалната планировка е тясно свързана с работата на проектантите на други части от инвестиционния проект, като например архитекти, ландшафтни архитекти, конструктори, инженери по транспортно строителство, ВиК инженери и др.

Чрез изготвяните от нас проекти за вертикално планиране винаги се стремим да постигнем най-ефективните и икономични проектни решения при определянето на височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения с цел осигуряване на максимално удобство за транспортните средства и пешеходците, създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.