Трасировъчен план

Според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при изготвянето на част „Геодезическа“ на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, се изисква изработването на трасировъчни планове. Те съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като възлови точки от конструкцията, конструктивни оси и др.

При изработването на трасировъчните планове прилагаме данни, както за ортогонално трасиране, така и за трасиране по координати в съответната координатна система. Прилагаме и данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.