Трасиране на сграда

Навярно четете това, защото съответната отговорна администрация вече е одобрила възложения от Вас и изготвен от проектантите инвестиционен проект. В резултат имате издадено разрешение за строеж на сграда или инженерно съоръжение. Ако е така – поздравления!

Преди започване на действителното им изграждане, сградата или съоръжението трябва да бъдат отложени по подходящ начин и с достатъчна точност върху строителния терен, в хоризонтално и вертикално отношение, съобразно с одобрените за тях инвестиционни проекти, така, че да се създаде максимална яснота и удобство за строителите при извършване на дейностите им.

Това отлагане се нарича трасиране на строителна линия и ниво на сградата или на инженерното съоръжение.

Най-често се трасират контурът и/или конструктивни оси (определящи сградата или съоръжението в хоризонтално отношение) и кота ±0.00 (кота „нула“, определяща сградата или съоръжението във вертикално отношение), съгласно данните от трасировъчния план от част „Геодезическа“ на одобрения инвестиционен проект. При желание от страна на строителите е възможно да се трасира и очертае и разположението на контурите на отделни елементи от конструкцията на сградата или съоръжението. Контурите се отлагат по различни способи, в зависимост от предпочитанията и най-удобното им ползване от строителите, като най-често се забиват в чупките им дървени колове с пирони върху тях. Кота ±0.00 се отбелязва най-често с боя върху трайни обекти, разположени в близост до бъдещия строеж, така, че да бъде удобно извършването на височинни измервания от отбелязаното ниво. Конструктивните оси пък се материализират с метални пирони върху предварително изградено шнурово скеле или пък отново върху забити на подходящи места дървени колове и пирони.

Трасирането на строителната линия и ниво на бъдещата сграда или съоръжение се извършва от технически правоспособно лице по част „Геодезическа“ в присъствието на възложителя, строителя, служител от техническата служба на съответната общинска администрация по местонахождение на строежа и техническия ръководител или консултант, с които възложителят е сключил договор.

За извършеното строителство се съставя и подписва Протокол, образец 2, съгласно Наредба No 3, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от 31 юли 2003г. Протоколът се състои от отделни раздели, които се попълват при достигане на различни етапи от строежа. Първоначално се оформят разделите „Откриване на строителна площадка“ и „Определяне на строителна линия и ниво на строежа“. В следващи моменти, в раздел „Констатации от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива“, се вписват резултатите, получени при контролните геодезически измервания на достигнати нива от конструкцията на сградата или инженерното съоръжение. Важно е да се знае, че този протокол е част от документацията доказваща законността на строежа и съставянето му в съответните етапи от строителството е задължително.

Ние предлагаме извършването на трасиране с голяма точност и прецизност на контурите на съответните сгради или съоръжения, разположението на конструктивните им оси, както и характерни елементи от техните конструкции.

За извършване на трасирането е необходимо да ни предоставите копие от част „Геодезическа“ на одобрения инвестиционен проект.

За трасиране на положението на конструктивните оси е необходимо и копие от кофражен план (най-често от кота ±0.00) на сградата или съоръжението.

Много често, при големи и сложни обекти, изискванията на строителите са първоначално да се трасира контура на изкопа, а после върху положен подложен бетон да се трасират необходимите елементи от конструкцията на сградата или инженерното съоръжение. В този случай ще ни бъде необходимо и копие и от план на изкопа, от част „Конструктивна“ на одобрения инвестиционен проект.

Предпочитаме да ни предоставяте съответните трасировъчни планове, кофражни планове и планове за изкопи в цифров вид, в dwg формат, ако сте ги получили вече от проектантите или имате връзка с тях и е възможно да ги поискате. По този начин се избягва ненужната загуба на време от допълнителни дейности, при които, макар и много рядко, е възможно допускането на неволни технически грешки.

Най-вероятно, ако част „Геодезическа“ от инвестиционния проект не е изготвен от нас, преди извършване на самите трасировъчни дейности, ще е необходимо да направим предварителни геодезически измервания. Те са необходими за идентифицирането на съществуващите в близост до обекта опорни точки и събиране на други данни, въз основа на които се извършва подготовката и провеждането на трасировката.

Самото трасиране на сградата или инженерното съоръжение се извършва в предварително уговорени и удобни за възложителите ден и час.

Дори и да не изберете нашата фирма за извършване на геодезически дейности по време на строителството, от все сърце Ви желая бързо и безпроблемно изграждане на любимия дом, производствено предприятие или нужното Ви инженерно съоръжение, мечтата, за което е вложена, с помоща на проектантите, в изготвените проекти.

Ако пък решите да се възползвате от нашите услуги Ви гарантирам, че ще впрегнем всичките си усилия, знания и умения, за да Ви предложим геодезически услуги, от които да останете наистина доволни.