Трасиране на конструктивни нива

Доста често е необходимо определянето във вертикално отношение на различни характерни точки от конструкциите на новостроящи се сгради или инженерни съоръжения. Това определяне се нарича трасиране на конструктивни нива.

В зависимост от изискванията за точност се използва тригонометрична или геометрична нивелация.

За изходни опорни точки при трасирането на конструктивни нива се използват близко разположени нивелачни репери, точки от държавната геодезическа мрежа, от геодезическите мрежи с местно предназначение, от работната геодезическа основа на кадастралната карта или пък локални мрежи създадени специално за строителството на конкретния строителен обект и указани в трасировъчния план от част „Геодезическа“ на одобрения инвестиционен проект за строителството на сградата или съоръжението.

„ЕРИА“ ЕООД разполага с необходимите инструменти и технологии, така че може да предложи прецизно трасиране на различни конструктивни нива по време на изграждането на конструкциите на новостроящи се сгради и съоръжения.