Съдебна делба

Съдебната делба представлява особено съдебно исково производство, което се образува по иск на един или повече съсобственици срещу останалите участници в съсобствеността.

За да бъде действителна делбата, в нея трябва да вземат участие всички лица, които имат права във възникналата съсобственост. При неучастие дори само на един от съсобствениците, делбата е нищожна по право.

В този случай съсобствеността не се прекратява, защото останалите съделители не могат сами да се разпореждат с неговия дял.

Съдебната делба е акт, с който се прекратява съсобствеността между всички съделители или между отделни групи от тях. С нея при делбата на наследство е възможно някои от сънаследниците да поискат да им бъде отреден общ дял, равен на сбора от техните дялове. В този случай съсобствеността се прекратява между останалите наследници и тази група съделители.

Съдебната делба се извършва по процедурата, установена в чл.341-чл.355 от ГПК и се развива в две фази.

При тази делба съдът се произнася с решение за начина на подялба на поземления имот, съсобствеността се прекратява и на нейно място се обособяват реални дялове, които се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри.