Разделяне въз основа на ПУП

Изменение на кадастралната карта въз основа на влязъл в сила административен акт за одобряване на подробен устройствен план.

На практика искането за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри въз основа на влязъл в сила акт за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) или изменение на подробен устройствен план, представлява искане за разделяне, делба, съединяване или промяна на граници между съществуващи поземлени имоти.

В този случай влезлите в сила ПУП или изменения на ПУП се представят в Службата по геодезия, картография и кадастър в цифров вид, като проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Службата по геодезия, картография и кадастър ги качва в проектен слой на информационната система на кадастъра. За извършване на сделките (окончателни договори) и за издаване на актове за отчуждаване Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

При представяне на окончателен договор или акт за отчуждаване, данните в кадастралната карта и кадастралните регистри се актуализират, като предвидените в проекта нови урегулирани поземлени имоти се отразяват като нормални имоти в информационната система на кадастъра. Правните факти, представляващи основание за изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри са сделка (окончателен договор) и административен акт. Службата по геодезия, картография и кадастър установява настъпването на тези юридически факти след влизане в сила на акта за одобряване на ПУП.