Разделяне на недвижим имот. Делба

Разделяне на поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда. Делба.

По силата на много и различни по характер факти, между две или повече лица може да възникне съсобственост върху един и същ поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда. Прекратяването на тази съсобственост се осъществява обикновено чрез делба. Делбата има за цел да прекрати възникналата съсобственост и на нейно място да създаде отделни права върху реално определени, отделни недвижими имоти. Общият недвижим имот се разпределя реално между съделителите, съобразно техните права в съсобствеността.

Делбите на съсобственост биват два вида: доброволна и съдебна делба.

При разделянето на поземлени имоти е необходимо да се спазват изискванията за минимални размери, описани в чл.19 на Закона за устройство на територията за урбанизирани територии, чл.72 от Закона за наследството за земеделски територии и в Параграф 3, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд за горски територии.

Поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда могат да бъдат разделени и без да има наличие на съсобственост върху тях. В този случай изготвяме проект за разделяне, с желаните от собственика нови поземлени имоти,сгради или самостоятелни обекти в сграда.

Изготвеният от нас проект за разделяне или делба, се подава от собственик на имота или негов пълномощник в съответната Служба по геодезия, картография и кадастър.

При делба, въз основа на внесения проект, Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект. Тази скица-проект се представя пред нотариус, който съставя договор за доброволна делба и го вписва в Службата по вписванията. След постъпване на данните за вписания договор в Службата по геодезия, картография и кадастър се извършва и промяната на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Без извършване на съдебна или доброволна делба, чрез изработването на проект и внасянето му в Служба по геодезия, картография и кадастър, може да бъде осъществено разделяне на съсобствен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда като съсобствеността ще се пренесе в същите пропорции върху новите имоти , сгради и самостоятелни обекти в сгради.

За разделяне на сграда или самостоятелен обект в сграда е необходимо да се представи и удостоверителен документ от общинската администрация за допустимост на разделянето.

При разделяне на урегулиран поземлен имот е препоръчително първо да се изработи подробен устройствен план (ПУП) за исканата промяна, тъй като според Закона за устройство на територията съществуват хипотези, при които размерите на поземлените имоти се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват указаните в ал.1 на чл.19 минималните размери. По този начин се осигурява и възможност за най-целесъобразно застрояване, което е от най-ценните качества на урегулирания поземлен имот. Въз основа на одобрения ПУП се извършва промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри.