Отстраняване на непълноти и поправяне на явни фактически грешки в кадастралната карта

Както при всяка човешка дейност, така и при изработването на кадастралните планове и кадастралните карти се допускат грешки. Поради това нормативно са определени възможности за отстраняването им и за отразяване на действителните факти и обстоятелства в кадастъра. Една грешка или непълнота в кадастъра на пръв поглед може да изглежда не толкова значима. Но след като обект на кадастъра са трите основни вида недвижими имоти, една грешка или непълнота може да се отрази много съществено върху вещните права на собствениците. Поради тази причина нормативно е определена специална процедура за съответната корекция с оглед поставяне на кадастъра в съответствие с действителните права на собственост.

Необходимо е да се отбележи, че непълнотите и грешките са несъответствия в данните за поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сгради, които са съществували към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, спрямо действителното им състояние, в съответствие с правото на собственост.

За отстраняването на непълнотите или грешките в кадастъра служителите на ЕРИА ЕООД изготвят проект, който се подава в съответната служба по кадастър по местонахождение на имота oт заинтересуван собственик или негов пълномощник. Основната част на този проект е скица-проект за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържаща поправеното местоположение на границата на поземления имот или очертанието на сградата или съответно допълнените граница или сграда и идентификаторите им. Към проекта се включват още копия от документи за собственост, скици от предходни устройствени или кадастрални планове, както и други доказателства относно исканото изменение.

За извършване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти, с които да бъде отстранена непълнотата или грешка, се издава заповед от началника на съответната служба по геодезия, картография и кадастър. Тази заповед се обявява на всички заинтересувани лица, чиито права са засегнати от изменението. Заповедта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри подлежи на съдебен контрол пред съответния Административен съд по местонахождение на имота.

При липса на обжалвания, в сроковете предвидени в Административно-процесуалния кодекс, заповедта влиза в сила и се извършва същинското изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.