Определяне на прилежащ терен към сграда по чл.45 от ЗДДС

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност, освободена доставка е доставката на прилежащите терени към сгради или части от тях, които не са нови, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях . Според чл. 45, ал. 6, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност пък, освободена доставка е част от УПИ, която е прилежащ терен към сгради, които не са нови.

Какво е прилежащ терен към сграда?

Легалното определение за прилежащ терен към сграда е дадено в § 1, т. 6 от Допълнителните Разпоредби на ЗДДС: § 1.6. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) “Прилежащ терен” е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.

Цитираното определение е резултат на промяна на новия ЗДДС. Това “ново” определение е доста по – разбираемо и практически приложимо.

Например, ако при урегулиран поземлен имот с площ от 1000 кв.м и построена в него сграда с размери 22м на 22м, прилежащият терен се получи 625 кв.м, то останалата част от урегулирания поземлен имот е 375 кв. м.

Следователно, ако сградата е “не нова”, то имаме три доставки:

  • доставка на “не нова” сграда, която е освободена по чл. 45, ал. 3 ЗДДС;
  • доставка на прилежащ терен от 675 кв.м, която също е освободена;
  • доставка на 375 кв.м на УПИ, която е облагаема с ДДС.

Съгласно § 1.5. от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, „нови сгради„ са сградите:

  • които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност „груб строеж“, или
  • за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.

Следва да се има предвид, че според хипотезите на ЗУТ, “прилежащ терен” е тази част от УПИ, която е извън застроената част от сградата.” и се различава от прилежащия терен съгласно ЗДДС.

Ние можем да предложим бързото и точно определянето на прилежащата площ на интересуващите Ви сгради.