Обединение на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради

Техническите дейности при обединение на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради са регламентирани в Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

При обединение на поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради изработваме проект за обединение. Основна част от този проект е скица-проект за обединение на поземлените имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради, изготвена съгласно образец, одобрен от Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър.

Скицата-проект за обединение на поземлени имоти съдържа:

  • Скица на имотите;
  • Знак за отбелязване на заличената линия между имотите и за заличените идентификатори на имотите;
  • Идентификатора на новообразувания поземлен имот.

Необходимо е съответните поземлени имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради, предмет на обединението да имат обща граница. Съседството само в една обща точка не е достатъчно. Когато собствениците на имотите, сградите или самостоятелните обекти в сгради, които се обединяват са едни и същи лица, изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва без заповед. В противен случай трябва да се представи нотариален акт за прехвърляне на идеални части от недвижимите имоти преди обединението и определяне на дяловете на съсобственост в новообразувания имот, като за целта Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект.

За обединение на сгради или самостоятелни обекти в сгради трябва да се представи и удостоверителен документ от общинската администрация за допустимост на обединяването.