Нивелация

За изготвянето на инвестиционни проекти за строителството на много обекти или на части от тях (пътища, летища, промишлени предприятия, спортни терени, жп линии, подземни и въздушни комуникации и др.), е необходимо предварително точно и с достатъчна пълнота да се заснеме и изобрази конфигурацията на съществуващият строителен терен във вертикално отношение.

По-късно, в процеса на самото строителство е необходимо да се определят хоризонтални равнини, прави и точки от различните проектни нива от конструкциите на обектите. Дейностите, които се извършват за решаването на тази задача се обединяват под общото название инженерна нивелация.

В зависимост от изискванията на възложителя и след преценка на теренните дадености и целите на нивелацията, предлагаме вертикални измервания с необходимата и достатъчна за възложителя точност. За целта, в резултат на извършената преценка, се използва един от двата метода – тригонометрична или геометрична нивелация, а също така и комбинации от тях.