Нанасяне в кадастралната карта и удостоверениe по чл.54a от ЗКИР за новоизградени сгради и подземни проводи

Нанасяне в кадастъра на сгради, съоръжения и подземни проводи

Съгласно чл.54а, ал.3 от ЗКИР не се издава разрешение за ползване на сграда, съоръжение от техническата инфраструктура със самостоятелен обект в него, а така също и строежи, които създават зони на ограничения върху поземлените имоти, преди собственикът, съответно инвеститорът, да представи удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнил задължението си по чл.54а, ал.2 от ЗКИР да предостави данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за изградените подземни проводи, самостоятелни обекти в сгради или в съоръжения от техническата инфраструктура и зоните на ограничения.

Ние ви предлагаме извършване на геодезическите измервания на новопостроените сгради или подземни проводи и изготвяне на проект за нанасянето им в кадастралната карта или съответно в кадастъра на подземните проводи и съоръжения.

Проектът съдържа:

  • Геодезическа снимка и резултати от обработката на геодезическите измервания;
  • Скица-проект за нанасяне на сградата в кадастралната карта или на подземния провод в кадастъра на подземните проводи и съоръжения;
  • Документ за собственост (за отстъпено право на строеж);
  • Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
  • Копие от скицата (визата) за проучване и проектиране – извадка от действащия ПУП;
  • Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;
  • Копие от част „Архитектура“ на одобрения инвестиционен проект;
  • Документ, удостоверяващ степента на завършеност на сградата.

При нанасяне на подземни проводи се прилагат копия от одобрените им проекти.

Изготвеният проект за нанасяне на сградата се подава от собственика, инвеститора или пълномощник в Службата по геодезия, картография и кадастър с искане за нанасяне на сградата и за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

За района на град София подземните проводи се отразяват в кадастъра на подземните проводи и съоръжения, поддържан от Дирекция „Софийски кадастър“ на СО. От там се издава и удостоверението по чл.54 от ЗКИР.

В територии, за които няма приета кадастрална карта, съгласно Параграф 4 от Допълнителните разпоредби на ЗКИР, проектите за отразяване на сгради се подават в съответната общинска администрация, която евентуално издава и удостоверение по чл.54а от ЗКИР.

Доколкото в ЗКИР не е дадено легално определение за сграда, би трябвало да се има предвид, че изхождайки от целта и предназначението на кадастралната карта и разпоредбата на чл.110 ЗС, под „сграда“ по ЗКИР се разбира строеж с площен характер, който трайно е прикрепен към земята, не може да бъде преместен без разрушаване на неговата цялост и без съществено намаляване на стойността му и е самостоятелен обект на собственост от собственика на земята или от трети лица.