Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда в кадастралната карта

Етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения от подземните, полуподземните и тавански етажи, могат да принадлежат на отделни собственици. Това е същността на сградите в режим на етажна собственост. Те представляват сбор от самостоятелни обекти, заедно с общите части.

Mазетата и таванските помещения,обслужващи други самостоятелни обекти, както и общите части на сградата, не се отразяват като самостоятелни обекти, освен в случаите, когато на някои от тях е променено предназначението. Отделното паркомясто също не се счита за отделен самостоятелен обект. Всички паркоместа разположени на определен етаж, се отразяват като един цялостен самостоятелен обект.

За самостоятелните обекти в една сграда се изработват схеми по етажи. Те документират взаимното разположение на самостоятелните обекти в сградата по етажи.

Разпоредителни сделки със самостоятелен обект в сграда са възможни само ако за него има издадена схема от Службата по кадастър.

Ние предлагаме изготвянето на схеми и отразяването в кадастралната карта на притежаваните от вас самостоятелни обекти в сгради.

За изготвяне на схеми на самостоятелни обекти и отразяването им в кадастралната карта са ни необходими копия от документ за собственост и одобрено разпределение от архитектурен проект или архитектурно заснемане за самостоятелния обект. Ако не разполагате с разпределение или архитектурно заснемане, ще е необходимо да направим измервания на самостоятелния обект на място.