Картограма за изчисление на земните маси

Чрез картограмата за изчисление на земните маси се определят обемите на необходимите земни маси, които според конкретният проект трябва да бъдат изкопани или насипани към първоначалния терен, както и очертанията и площите на местата, където трябва да се извършат съответните земни работи.

В зависимост от спецификата на задачата или Вашите изисквания изготвяме картограма за изчисление на земните маси по три начина: чрез квадратна мрежа, чрез фигури или чрез профили.

Изчислените земни маси служат за изработване на схеми за разместване на земните маси, количествени и стойностни сметки.