Изследване на деформации

В много от инженерните съоръжения и най-малките деформации на конструкцията могат да доведат до непоправими последици, както за самото съоръжение, така и за хората работещи в него или пък тези, обитаващи областта в негова близост.

Всички знаем примери от подобни трагедии и в нашата страна.

Тези примери са достатъчни за да ни убедят в огромната важност и необходимост от дейностите по постоянното наблюдение на състоянието на конструкцията на инженерното съоръжение и своевременното откриване и на най-малките деформации или изменения в нея, за да могат да бъдат предприети необходимите предпазни действия за избягване на трагични последствия.

Характерни за изследването на деформациите на инженерните съоръжения са измервания с много висока точност (милиметри или части от тях). Това налага провеждане на геодезически измервания от теоретично много добре подготвени и опитни специалисти, при специфична организация, с подходящи методи, инструменти и при подходящи условия.