Изработване на комбинирани скици за идентичност по чл.16, ал.3 от ЗКИР

Чрез комбинираните скици за пълна или частична идентичност се установяват промените настъпили в границите на поземлените имоти след отразяването им в различни планове и карти, действали в различни периоди от време и причините, довели до тези промени.

Най-често е необходимо изработването на комбинирана скица за установяване на причините за разликите в площта на един имот, отразена в документите за собственост и тази, получена от границите на имота, отразени в кадастралната карта, както и за доказване на обстоятелството, че регулацията за имота е приложена.

Изработването на комбинираните скици по чл.16, ал.3 от ЗКИР, може да се извършва от правоспособни лица за дейности по кадастър и става чрез последователно съпоставяне на данни от:

  • изработените за местността кадастрални планове от различни периоди;
  • изработените за местността регулационни планове от различни периоди;
  • изработените за местността други карти и планове от различни периоди;
  • кадастралната карта, ако има изработена такава за местността;
  • и геодезически заснемания на съществуващата ситуация на място, ако са необходими.

В резултат, след изработването на комбинираните скици за пълна или частична идентичност, се установява конкретен факт или обстоятелство, въз основа на който е настъпила промяна в границите на поземления имот, което пък от своя страна е довело до промяна на неговата площ.

Нужно е да се отбележи, че в съдебната практика е прието, че имотите се индивидуализират със своите граници, а не със своята площ, която е функция на границите. Така че, когато в резултат на съпоставянето на данните се установи идентичност на границите на имота и не се установят факти и обстоятелства довели до промени в неговите граници, разликите между площта на имота, записана в документите за собственост, площта, получена от графичните данни от наличните кадастрални и регулационни планове и тази от кадастралната карта, нямат значение. В този случай за площ на имота се приема стойността, получена от цифровия модел на кадастралната карта, независимо от площта, записана в документите за собственост.

Разликите в площта нямат значение при индивидуализирането на даден поземлен имот, обаче имат значение за неговата цена. Затова много внимателно трябва да се изследват и да се вземат предвид причините, довели до тези разлики.

ЕРИА ЕООД е правоспособно лице за дейности по кадастъра, въз основа на заповед на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и може да изработи комбинирана скица за пълна или частична идентичност за вашия имот.