Геодезическо заснемане за изчисление на обема на земните работи

Геодезически измервания са необходими и когато е необходимо да бъде определен обемът на извършени замни работи.

За целта е необходимо да бъде извършено подробно геодезическо заснемане на терена преди започване на земните работи.

След завършване на изкопните или насипните работи или пък на всеки междинен етап от тях се правят нови геодезически заснемания на образувалите се в резултат нови теренни повърхнини.

След съпоставка на заснетите първоначална и последващите теренни повърхнини се получават обемите на извършените изкопи или насипи за всеки конкретен етап.

За изчисляване на обемът заключен между две повърхнини има разработени компютърни програми, с които бързо и с достатъчна точност се получават обемите на търсените земни работи.

„ЕРИА“ ЕООД разполага с необходимите специалисти, геодезическа техника и технология, с които коректно и в кратки срокове да определи обемите на интересуващите Ви земни работи.