Геодезическо заснемане на новоизградени сгради за нанасяне в кадастъра

По силата на чл.54а от Закона за кадастъра и имотния регистър, новоизградените сгради и съоръжения на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти следва да бъдат отразени в кадастралната карта или съответно – кадастралния план.

Построените вече сгради или съоръжения от техническата инфраструктура представляват нови обекти в кадастралната карта или кадастралния план и в изработените проекти за отразяването им в кадастралната карта (кадастралния план) е необходимо задължително да бъдат приложени данни за геодезическото им заснемане (чл.51, ал.6 от ЗКИР).

За отразяване в кадастъра се заснемат както надземните и полуподземните сгради, така и подземните сгради. Заснемат се и външни стълби, тераси, рампи, стълбищни площадки, гаражи и други елементи, които са с височина над 1.20м над средното ниво на прилежащия терен.

За надземните и полуподземните сгради се заснема контура на първия надземен етаж или на полуподземния етаж.

Разполагаме с необходимите геодезически инструменти, с които можем бързо и точно да извършим заснемане на сградите или съоръженията от техническата инфраструктура, на които сте собственици или строители.

Също така предлагаме и изработването на цялостния проект за отразяването им в кадастралната карта или кадастралния план.