Геодезическо заснемане на фундаменти

За да бъде установено, че изградените фундаменти на новостроящи се сгради или инженерни съоръжения отговарят на одобрените инвестиционни проекти, е необходимо да се направи контролно геодезическо заснемане.

Геодезическото заснемане се оформя в графичната среда на подходяща за целта компютърна програма.

Върху геодезическото заснемане, се съпоставят контурите на заснетите фундаменти с контурите на фундаментите по одобрения проект. Показват се и регулационните линии и граници на имотите, в които се осъществява строителството, отстоянията от изградените фундаменти до регулационните линии или имотни граници, координати на върховете на контурите на заснетите фундаменти и на фундаментите предвидени по проект.

Това контролно заснемане служи на съответната общинска администрация за издаването на констативен акт, образец 3, за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването, от Наредба No3 от 31 юли 2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Съгласно Параграф 22, точка 2, от Закона за устройство на територията, подробният устройствен план се счита за приложен по отношение на застрояването, когато са изградени фундаментите на строежите в съответствие с издадените строителни книжа.

„ЕРИА“ ЕООД, разполага с геодезисти с необходимите знания, умения и правоспособност, които в кратки срокове могат да изготвят геодезическо заснемане на изградените фундаменти.