Геодезическо заснемане на дървесна растителност

Съществуващата дървесна растителност представлява ценност за един все по-интензивно застроен град като София. Поради тази причина с чл.19 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община са вписани правила за нейното картотекиране и опазване.

Независимо от собствеността на имотите, намиращи се в населените места на Столична община, общинските органи по озеленяване картотекират всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти.

Премахването или преместването на съществуващата дървесна растителност може да се осъществи само с писмено разрешение от органите за озеленяване. Разрешение за строеж също се издава само след наличието на писмено разрешение за премахване на засегнатите от строителството дървета. Общинските органи по озеленяване съставят констативни протоколи за растителността преди и след завършване на строителството.

Съгласно ал.4 от чл.19 на Закона за устройството и застрояването на Столичната община пък, проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.

Ние предлагаме заснемане на съществуващата в поземлените имоти растителност и графическото оформление на изискваната геодезическа снимка със съответните установени условни знаци за растителността.