Геодезическо заснемане на достигнати конструктивни нива

По време на строителството на сгради и инженерни съоръжения, е необходимо да се правят геодезически измервания, с които да се определят котите на изградените вече нива от конструкцията.

Заснетите коти се сравняват с предвидените проектни коти в одобрения инвестиционен проект и се вписват в съответните части от Протокол, Oбразец 2, съгласно Наредба No3 от 31 юли 2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Предлагаме посещение от геодезистите ни на строителния обект и заснемане на достигнатите конструктивни нива. При съответствие с нивата предвидени с инвестиционния проект подписваме и съответните раздели от Протокол, Образец 2 за строежа.