Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

Търпими строежи. Геодезическо заснемане на сгради и съоръжения за издаване на удостоверение за търпимост.

Съгласно Параграф 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за да е търпим един строеж, трябва да отговаря на следните условия:

 • За строежа липсват строителни книжа;
 • Построен е до 7 април 1987г;
 • Изграденият строеж е допустим по действащите градоустройствени планове и правилата и нормативите, действащи по време на изграждането им или съгласно правилата, описани в Закона за устройство на територията.

От 26.11.2012г с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и неговия Параграф 127 от Преходните и Заключителни разпоредби, беше променен периодът, в който трябва да е изграден строежа. Търпими строежи вече могат да бъдат тези, които са изградени до 31 март 2001г. Останалите изисквания се запазват същите.

Търпимите строежи всъщност са незаконни строежи, без строителни книжа, които по силата на закона, а не по волята на някой орган, придобиват статута на законни строежи. Когато един строеж е търпим, той не подлежи на премахване и на забрана за ползване и могат съвсем спокойно да се ползват, дори и за тях да не е издадено удостоверение за търпимост. За да бъдат предмет на прехвърлителни сделки, обаче, е необходимо представянето на удостоверение за търпимост, което се издава от органите, овластени да одобряват инвестиционни проекти за съответния вид обекти и за територията, на която е изграден строежа. Удостоверението за търпимост е констативен документ, който се издава най-често от главния архитект на общината, когато собственикът на даден търпим строеж пожелае да го продаде другиму.Важно е да се знае, че удостоверението за търпимост не поражда търпимостта, а само я установява. То също така не е доказателство, че дадено лице е собственик на определен търпим строеж.

Беше въпрос на спорове дали търпимите строежи могат да бъдат обект на строително въздействие – ремонти, пристрояване, надстрояване. Много от правоприлагащите органи, предимно общини, не допускаха никаква намеса по търпими строежи, дори те да бяха заплашени от рухване. С цел изясняване статута на търпимото строителство и прекратяване на подобни спорове, законодателят направи важни промени, които можем да открием в § 53 от Преходните и Заключителните разпоредби от ЗУТ, като понастоящем търпимите строежи се разглеждат в две групи:

 • Търпими строежи с постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план, могат да се пристрояват и надстрояват и в тях могат да се извършват основни ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
 • Търпими строежи, които нямат постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план (предвидени са за събаряне с ПУП), могат при спазване на изискванията на ЗУТ да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.

Описаните дейности за двата вида търпими строежи могат да се разрешават след представяне на проект-заснемане на съществуващия строеж, одобряване на инвестиционния проект за новия строеж и издаване на разрешение за строеж по общия ред на този закон. Търпими строежи, представляващи линейни обекти на техническата инфраструктура, може да се разрешава реконструкция или основен ремонт, без да се променят трасето, обхватът и границите на сервитутните зони, нанесени в кадастрална карта, специализирана карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост, след одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж. Промяна на трасето, обхвата и границите на сервитутните зони за тези строежи може да се разреши по общия ред на ЗУТ в съответствие с предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

Във връзка с издаванeто на удостоверения за търпимост на сгради намиращи се на територията на Столична община, има издадена Заповед РД-09-09-91 от 11.12.2008г на архитект Влади Калинов, директор на Дирекция „Контрол по строителството” на Столична община.

В нея са описани документите и материалите, които трябва да придружават заявлението за издаване на удостоверение за търпимост за сграда, намираща се на територията на Столична община. Както е видно, необходимо е изработването на геодезическо заснемане на сградата, на което са показани етажността й, застроената площ и отстоянията от сградата до имотните граници и регулационни линии, от което да може да бъде установено, че сградата отговаря на съответните устройствени планове или правила и нормативи. Геодезическото заснемане се извършва от правоспособно лице за дейности по кадастър. „ЕРИА” ЕООД като правоспособно юридическо лице за дейности по кадастър, може да изпълнява и е изпълнявала такива геодезически услуги.

Към заявлението за издаване на удостоверение за търпимост се прилагат още:

 • Скица на имота, в който е построена сградата;
 • Документ за собственост. При съсобственост е необходимо представянето на нотариално заверено съгласие от всички съсобственици;
 • Нотариално заверена декларация за времето на изграждане на обекта;
 • Копия от подробни устройствени планове, действащи в момента на изграждане на сградата.
 • Копие от подробния устройствен план, действащ в момента;
 • Нотариално заверени съгласия от всички собственици на съседни имоти, при наличие на намалени отстояния;
 • Фотографски снимки, показващи сградата от всички страни, в цялата й височина.

За доказване годината на построяване на сградата най-често се ползват свидетелски показания вписани в декларация, която трябва да е заверена от нотариус. Столична община има стандартна бланка за подобни случаи, която има следния вид:

Разбира се, подобна декларация може да бъде оформена от самите заявители или пък от нотариуса. Важното е в нея да присъства текст, идентичен с този от предпоследното каре, намиращо се преди подписите на деклариращите.

Допуска се годината на построяване на сградата да бъде доказвана и с всякакви други налични документи. За заявяване издаването на удостоверение за търпимост за сгради на територията на Столична община също има стандартна бланка, която има следния вид:

Срокът за издаване на удостоверение за търпимост е:

 • обикновена услуга – 30 календарни дни;
 • бърза услуга – 15 работни дни;
 • експресна услуга – 7 работни дни.

Таксите, които се заплащат на Столична община за издаване на удостоверение на търпимост са:

 • обикновена услуга – 250 лв;
 • бърза услуга – 375 лв;
 • експресна услуга – 500 лв.