Доброволна делба

Доброволната делба представлява договор в писмена форма, съдържанието на който се определя свободно от съсобствениците-съделители. Подписите на съделителите се заверяват нотариално и договорът за доброволна делба подлежи на вписване.

При договор за доброволна делба е необходимо да се представи официална скица,въз основа на която се установява, че съставните дялове могат да бъдат обособени в отделни поземлени имоти.

За целта изготвяме проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се внася в Службата по геодезия, картография и кадастър от собственик или негов пълномощник. Службата по геодезия, картография и кадастър прави проверка дали с представения проект може да се извърши изменение съгласно нормативните изисвания и че са спазени другите законови изисквания за допустимост на делбата (например за спазване на минимални размери на поземлен имот, конструктивно становище за сграда или самостоятелен обект в сграда и др.) Когато се установи, че са спазени всички изисквания, проектът се качва в проектен слой в информационната система на кадастъра и се издава скица-проект заверена от Службата по геодезия, картография и кадастър. Въз основа на тази скица-проект се сключва договора за доброволна делба пред нотариус. След това се подава искане от заинтересуваните лица до съответната служба на Агенция по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Към искането се прилага сключеният договор за доброволна делба и данните в информационната система на кадастъра се актуализират, като проектните имоти, сгради или самостоятелни обекти в сгради се преобразуват в нормални.