Трасиране на имотни граници

Трасиране на имот. Трасиране и означаване на границите на поземлени имоти

Хората винаги са били свързани със земята.Както за производството на земеделска продукция, така и за изграждането върху нея на домовете си, на производствени предприятия и на други видове сгради и съоръжения.

„Инвестирайте в земя“ – казвал Марк Твен – „Спряха да я произвеждат!“

И наистина, земята е ограничен природен ресурс в световен мащаб и въпреки временните колебания цената й се повишава, a инвестицията в земя си остава една от най-сигурните и атрактивни инвестиции.

Поради тази причина на първо място стои въпросът за точното определяне на границите на притежаваните от Вас поземлени имоти.

Границите между отделните имоти са изкуствено създадени от хората и са определени в кадастралната карта и кадастралните планове, подробните устройствени планове, картата на възстановената собственост или в съдебни решения. Тези граници трябва да бъдат ясно дефинирани в съответен административен или юридически акт и после да бъдат означени от геодезисти върху терена.

Означаването върху терена на границите на поземлените имоти се нарича трасиране.

За трасиране на границите на поземлен имот са необходими документ за собственост и скица на имота, издадена от съответната администрация, отговаряща за плановете и картите на територията, в която попада имота.

В някои от случаите, като начално действие ще е необходимо да направим геодезическо заснемане на съществуващата вътре в имота и в негова близост ситуация (като огради, сгради и др.), както и идентифициране на запазените в близост опорни геодезически точки, от които в последствие се извършва трасирането на имотните граници.

Трасирането на границите на поземления имот става в подходящо за клиентите ни време в рамките на няколко дни, след предоставяне на необходимите документи.

С изменението на Закона за устройство на територията от 22 Декември 2015г за изграждането на леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот, не се изисква разрешение за строеж.

Ако оградата, която възнамерявате да строите не попада в описаната по-горе хипотеза, по ваше желание можем да изработим необходимата геодезическа документация, която да внесете в съответната общинска администрация за издаване на разрешение за строеж.

При наличие на приета кадастрална карта за местността, в която се намира имота, за издаване на разрешение за строеж за ограда се изисква и комбинирана скица за идентичност, която също можем да изработим.

При наличие на разрешение за строеж на ограда трасираме строителната линия на оградата и изготвяме протокол, съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, който е част от документацията изискваща се за удостоверяване на законността на изградената ограда.