Геодезическо заснемане при непълноти и грешки и при разделяне на поземлен имот в кадастъра

Когато се установява непълнота или грешка в кадастралната карта или кадастрален план, е необходимо да бъдe изготвено геодезическо заснемане на изградените на място трайно материализирани граници и сгради.Изискването за извършване на геодезически измервания при допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралната карта или кадастрален план, е залегнало в чл.51, ал.6 от Закон за кадастъра и имотния регистър, а именно:

„При промяна на граници на поземлени имоти и очертания на сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, както и при допълване на непълноти или поправяне на грешки в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.“

С геодезическото заснемане се установяват обстоятелства относно фактическото състояние на граници и сгради и съответно нуждата от провеждане на процедура за изменение на кадастралната карта или кадастралния план.

Геодезическото заснемане на кадастралните обекти, подлежащи на проверка за наличие на непълнота или грешка извършваме, като използваме класически геодезически измервания с тотална станция. За изходни опорни точки при измерванията използваме точки от държавната геодезическа мрежа, геодезическите мрежи с местно предназначение или работната геодезическа основа на кадастралната карта. В някои случаи използваме и GNSS измервания, като използваме перманентната мрежа на ГЕОНЕТ.