Геодезическо заснемане за проектиране

Геодезическо заснемане за нуждите на бъдещо проектиране на сгради и инженерни съоръжения

Преди започване на изработването на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и инженерни съоръжения е необходимо да бъде извършено геодезическо заснемане на съществуващата ситуация (сгради, огради, проводи, шахти, дървета и др), както и конфигурацията на терена в имотите, в които се предвижда да бъде осъществено бъдещето строителство.

Ако е необходимо, в близост до бъдещия обект се стабилизира и координира опорна мрежа, която да осигури удобство за трасировъчните дейности при започването и по време на строителството.

Геодезическото заснемане се оформя с установените типове линии и условни знаци в подходящ мащаб. Върху така получената геодезическа снимка се добавят и допълнителни данни като регулационни линии, номера на урегулирани поземлени имоти и квартали от регулационния план, имотни граници от кадастрален план или кадастрална карта и др.

Готовата геодезическа снимка се предава в цифров вид и служи на проектанти на други части от инвестиционния проект като основа за изработването на проектите им.

Геодезическото заснемане е основа и за изработването на част „Геодезическа“ на инвестиционния проект.

Въз основа на геодезическото заснемане се изработва вертикална планировка за обекта, трасировъчен план, картограма на земните маси, количествена сметка за необходимите материали и видове работи и др.

Геодезистите от „ЕРИА“ ЕООД, използвайки съвременна техника ще изготвят геодезическа снимка за проектиране, върху която са отразени с максимална подробност всички необходими данни, така че да се осигури безпроблемната работа за проектантите на инвестиционния проект.