НАВЕС

§ 1 от Допълнителни разпоредби на НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

23. (ДВ, бр. 75 от 2013 г.) „Навес” е съоръжение, което отговаря най-малко на едно от следните условия:
а) най-малко три страни са отворени, като площта им е не по-малка от две трети от общата площ на външните стени, или
б) две от срещуположните външни стени са отворени, като площта им е не по-малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между тях е не по-голямо от 70 m, или
в) две от съседните му стени са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 m.