Комплексна геодезическа услуга при проектиране и строителство на сграда

За нуждите на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на сграда можем да Ви предложим комплексна оферта за необходимите геодезически дейности.

  • Трасиране и означаване на границите на имота, в който ще бъде разположена сградата, върху терена.
  • Геодезическа снимка на прилежащите терен и ситуация, необходими за нуждите на проектирането.
  • Изготвяне на част „Геодезическа“ от инвестиционния проект за строителството на сградата.
  • Трасиране на строителна линия и ниво на сградата.
  • Заснемане на изградените фундаменти, необходимо за издаване на Акт 3 за строежа.
  • Заснемане на достигнати конструктивни нива (кота изкоп, кота 0, кота корниз и кота било)
  • Заснемане на изградената сграда и изготвяне на проект за нанасяне на сградата в кадастралната карта или кадастралния план